El Consell Comarcal del Baix Penedès obre el període per a fer la sol.licitud del servei de transport escolar per al curs escolar 2021-2022

Pels alumnes d’Infantil, Primària, ESO i Educació Especial el període de presentació de sol.licituds s’iniciarà el proper 22 de març .

Pels alumnes de Batxillerat s’obrirà un període durant el mes d’octubre un cop es disposi del nombre  de places a oferir.

18 de març de 2021.

210318 transportescolarEl Consell Comarcal del Baix Penedès inicia, a partir del proper 22 de març de 2021, el període per recollir les sol.licituds pel servei de transport escolar pel curs 2021/2022 pels alumnes d'Educació Infantil i Primària (EIPRI – transport escolar no obligatori dins del municipi, excepte Calafell i el Vendrell), ESO i Educació Especial (transport obligatori entre municipis). Pels alumnes de Batxillerat, s’obrirà un període durant el mes d’octubre, un cop es disposi del nombre de places disponibles.

Com a novetat, s’informa a tots els interessats que la presentació de sol·licituds serà de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de la pàgina web del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès: http://www.ccbp.cat/index.php/el-consell/serveis-i-tramits/serveis-al-ciutada/educacio , on s’hi trobarà l’enllaç per accedir al tràmit corresponent. 

En els cas dels alumnes d'Educació Infantil i primària, el mètode d’admissió establert serà la del seguiment rigorós de l’ordre dels registres d’entrada (Número Registre d’Entrada/Dia/Mes/Hora). No es garantirà la plaça a la data de l’inici de curs, d’aquelles sol·licituds rebudes després del dia 30 d’abril de 2021. En el cas de les Línies que quedin completes es passarà a formar part d’una llista d’espera seguint l’ordre a dalt esmentat. 

En el cas dels alumnes d’ESO i Educació Especial, no es garantirà la plaça a la data de l’inici de curs, d’aquelles sol·licituds rebudes  després del dia 1 de juliol del 2021.

La documentació necessària que cal adjuntar per fer la sol.licitud és la següent:

• Volant d’empadronament alumne (només alumnes d’ESO i EE desplaçats del seu municipi per mapa escolar). 

• DNI/NIE/Passaport de l’alumne, i del pare/mare o tutor (només en aquells alumnes de nova incorporació) 

• Per poder fer efectiva la domiciliació bancària del cobrament de la quota del servei (transport no obligatori), s’haurà d’adjuntar l’imprès de manament de càrrec (que el trobaran a la pàgina web). Aquest haurà d’anar signat i segellat per l’entitat bancària corresponent. 

• Custòdia compartida (en el cas d’utilitzar diferents parades i/o línies), s’haurà d’adjuntar sentència i calendari dels dies de la custodia. Si s’utilitzen dues línies diferents, s’haurà de fer una sol·licitud per cada línia i  es pagaran per separat. 

Trobareu tota la informació necessària a la web del Consell Comarcal del Baix Penedès: www.ccbp.cat