Junta de Govern

La Junta de Govern és l'òrgan col·legiat executiu de govern comarcal. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 7/2015, de 29 de juliol, va acordar complementar l'organització comarcal bàsica establerta en la Llei, mitjançant la creació d'aquest òrgan, format per la presidenta, els tres vicepresidents i vuit consellers comarcals. La Junta de Govern assessora la Presidència i exerceix les competències que li delegui el Ple (acord publicat a: BOPT núm. 182, de 6 d'agost de 2015) o la Presidència. Assisteix a les sessions amb veu i sense vot, la persona titular de la Gerència comarcal.
 
 
Actes anteriors a l'entrada en vigor de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació i bon govern