Plenari

Compost per tots els consellers i conselleres, el Ple és el màxim òrgan de govern i d'administració comarcal. Els seus membres són designats d'entre els regidors i les regidores dels diferents municipis de la comarca, pels partits, coalicions i agrupacions que, havent concorregut a les eleccions locals, han obtingut representat a la corporació comarcal, d'acord amb el sistema establert a la Llei d'organització comarcal.

 

 
Actes anteriors a l'entrada en vigor de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació i bon govern