Liquidació

La liquidació del pressupost posarà de manifest:

  • En relació a les despeses: Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromesos, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats. 
  • En relació als ingressos: Les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats i els recaptats nets.

Com a conseqüència de la liquidació es determinaran els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament al 31 de desembre; el resultat pressupostari de l'exercici; els romanents de crèdit, i el romanent de Tresoreria. El romanent de Tresoreria de l'Entitat local estarà integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons líquids, tots ells referits al 31 de desembre.

Correspon al president l'aprovació de liquidació, que tindrà lloc abans de l'u de març de l'exercici següent. Es donarà compte al Ple i es trametrà còpia a la Generalitat i a l'Administració de l'Estat.

 

A continuació teniu un resum històric de les liquidacions del Consell Comarcal,a nivell de capítols.

 

A sota teniu la liquidació corresponent a diversos exercicis.