Pressupost

El pressupost és el primer element de l'anomenat cicle pressupostari. El pressupost concreta econòmicament i per a termini d'un any natural les prioritats fixades pel Govern de la comarca, esdevenint una eina clau per la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i avaluació de les actuacions comarcals. El pressupost es presenta en les classificacions normatives, per programes (per a què es gasta) i econòmica (què s'ingressa i en què es gasta).

 

El pressupost del Consell Comarcal està basat en el sistema de pressupost per serveis, com la suma del pressupost de cada un dels serveis produïts amb destí a la ciutadania o als ajuntaments, amb els corresponents objectius i indicadors d'assoliment.

 

El cicle pressupostari és el conjunt de fases que abasten des de la formació del pressupost fins a la fiscalització de la seva execució per part de la Sindicatura de Comptes. Així abans de començar l'exercici, el Govern de la comarca proposarà al Ple l'aprovació d'un projecte de pressupost. Una vegada adoptat, començarà l'execució pressupostària coincident amb l'any natural. Durant el mes de març de l'any següent té lloc la liquidació. Abans de l'1 de juny, la Comissió Especial de Comptes, integrada per un representant de cada grup comarcal, ha d'emetre un informe sobre el Compte General elaborat per la Intervenció comarcal, que juntament amb tots els documents comptables (i que de manera voluntària el Consell fa auditar per empresa externa independent), s'exposa al públic per termini de 23 dies. Abans del 15 d'octubre, el Ple aprovarà el Compte General i el trametrà a la Sindicatura de Comptes. A partir d'aquí comença el procés de fiscalització externaPer saber-ne més, cliqueu l'enllaç.

 

A baix teniu la relació de pressupostos del Consell Comarcal, de l'exercici actual i dels anteriors immediats. També teniu accès al recull (a nivell de capítol) de les dades pressupostàries de les entitats locals (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).